1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OTGOO zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van OTGOO worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door OTGOO ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. OTGOO is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt OTGOO dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van OTGOO zijn vrijblijvend en OTGOO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en inclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen (met uitzondering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of handwerk) kunt u binnen 14 dagen na ontvangst zonder meer retourneren waarna u uw geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij OTGOO worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan OTGOO. Vermeld dan het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en geeft u een duidelijke verklaring waarom het artikel niet voldoet. OTGOO zal het artikel vervangen, repareren. Of uw betaling ongedaan maken, indien is aangetoond dat u het artikel op gegronde redenen niet accepteert.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel krijgt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling, dan behoudt OTGOO zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar
info@otgoo.nl zodat wij uw zending verwachten.
LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt voorkomen.
• Adresseer de artikelen en frankeer de verpakking.

5. Betalingen
5.1 Wanneer u een product koopt, krijgt u na enkele seconden een bevestiging van uw aankoop en gaat de bestelling in werking. Het is echter niet mogelijk om de betaling achteraf te gaan doen. Ook een periodieke betaling is niet mogelijk.
5.2 Indien de retournering niet of voldoende wordt gefrankeerd, mits anders overeen gekomen dan wordt dit, na een herinneringsmail door een incassobureau afgehandeld. 
5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is OTGOO gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door OTGOO.

6. Levering
6.1 De door OTGOO opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangt dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

6.2 Verzendingen

De bestelling wordt binnen 2 dagen thuisbezorgd. Met uitzondering van het weekend. Wanneer er een bestelling wordt gedaan die niet op voorraad leverbaar is, kan dit maximaal 3 weken gaan duren. Wij zullen u hierover informeren. 

Een aankoop wordt eenmalig gratis naar u verzonden. Is er sprake van een retourzending, dan is dit voor uw rekening.

Bij Bankoverschrijving: 
Wij versturen de bestelling per omgaande nadat de betaling is ontvangen. Het kan enige werkdagen duren voordat wij de betaling ontvangen, houd dus rekening met een langere levertijd.
Wil je liever geen bezorging bij de buren, dan kunnen wij op het pakket 'alleen huisadres' vermelden. In dat geval wordt het pakket alleen bij jou aangeboden. Vermeld dit in het veld 'opmerkingen'.

Otgoo.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig bezorgen door PostNL.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan OTGOO verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

8. Aansprakelijkheid
8.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u OTGOO daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft OTGOO de keuze de desbetreffende producten daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De oorspronkelijke zending zal dan aan OTGOO moeten worden geretourneerd.
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan OTGOO te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en OTGOO (dan wel door klant ingeschakelde derden), is OTGOO niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van OTGOO.
9.2 De administratie van OTGOO geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft OTGOO in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat OTGOO gehouden is tot
enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn..
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan OTGOO kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met OTGOO in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal
deze worden vervangen door een door OTGOO vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 OTGOO is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.